Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

obchodní společnosti

Janetta Bogdanová s. r. o.

se sídlem Polská 2189, Kročehlavy, 272 01 Kladno

identifikační číslo: 176 06 501

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 373804

k VOP pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.academiebeaute.cz

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) obchodní společnosti Janetta Bogdanová s. r. o. , se sídlem Polská 2189, Kročehlavy 272 01 Kladno,  identifikační číslo:176 06 501, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 373804 (dále jen „prodávající“) upravuje v návaznosti na všeobecné obchodní podmínky práva a povinnosti prodávajícího a kupujících v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění při prodeji prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese bogdanova@academiebeaute.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1. Obecné informace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, které by bránily řádnému užívání. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

 

  • Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytuje prodávající nad rámec Vaší objednávky

 

  1. Záruka za jakost

Pokud prodávající poskytl svým prohlášením při prodeji záruku za jakost zboží, zavazuje se, že po záruční dobu, jež počíná běžet od převzetí zboží, bude zboží způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění se obdobně použijí ostatní ustanovení tohoto reklamačního řádu.

  1. Uplatnění práva z vadného plnění

 

Doba pro uplatnění práv z vadného plnění počíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (jakost při převzetí). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (zákonná povinnost z vadného plnění). Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojenému vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy doba, po kterou lze věc použít, skončí doba pro uplatnění práv z vadného plnění uplynutím této lhůty. Práva z odpovědnosti prodávajícího za vady věci zaniknou, pokud je kupující neuplatní řádně v době určené pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamovanou věc na adresu sídla prodávajícího, a to včetně nepoškozeného obalu zboží. Prodávající žádá, aby kupující věc k reklamaci dodal včetně příslušenství a včetně ochranného obalu. Prodávající dále žádá, aby kupující předložil zároveň s věcí záruční list, dodací list nebo fakturu, případně také originální záruční list výrobce, a to za účelem urychlení reklamačního řízení.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Pokud bude nutné, aby tvrzenou vadu posoudil nebo ověřil výrobce zboží, dohodly se smluvní strany, že lhůta se přiměřeně prodlužuje. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Prodávající bude po odstranění vad informovat kupujícího o skutečnosti, že byla provedena oprava věci.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. V případě, že při posouzení reklamované vady prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že reklamace bude posouzena jako nedůvodná, uvede prodávající tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace). Smluvní strany souhlasí s tím, že rovněž v tomto případě mohou být výše uvedené informace a potvrzení zasílány prostředky komunikace na dálku (zejména prostřednictvím e-mailu).

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1. listopadu 2022

                                                                                                                  

Zpět do obchodu