Odstoupení od kupní smlouvy

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Právo odstoupit od smlouvy

 

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Janetta Bogdanová s. r. o. , se sídlem Polská 2189, Kročehlavy 272 01 Kladno,  identifikační číslo:176 06 501, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 373804  (dale jen jako “Prodávající”), e-mailová adresa: bogdanova@academiebeaute.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží včetně neporušeného obalu a příslušenství.

 

 

Podmínky vrácení zboží

 

Kupující je povinen vrátit zboží čisté, nepoškozené, nemontované a v ochranném krytu, ve stavu v jakém bylo kupujícímu předáno. Ochranný kryt a zboží musí být kupujícím zabaleny tak, aby samotný ochranný kryt a zboží nebyly polepeny štítky z přepravy, nebyly popsány či přelepeny jinou páskou než průhlednou; v případě, že dojde k porušení výše uvedeného ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu částky odpovídající snížení hodnoty věci, resp. náhrady škody kupujícím způsobené až to až do výše 100 % kupní ceny zboží.

 

V případě, že kupující nevrátí zakoupené zboží prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, avšak zboží doručí prodávajícímu po uplynutí této lhůty, prodávající si vyhrazuje právo takové zboží nepřijmout nebo může po kupujícím požadovat uhrazení stornopoplatku, s čímž kupující výslovně souhlasí.

 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 


VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Kontaktní údaje prodávajícího:

Janetta Bogdanová s. r. o. , se sídlem Polská 2189, Kročehlavy 272 01 Kladno,  identifikační číslo:176 06 501, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 373804   (dale jen jako “prodávající”), e-mailová adresa: bogdanova@academiebeaute.cz

Kontaktní údaje kupujícího:

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: [XX]  _________________________________________

____________________________________________________________________________

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: [XX] _________________________________________________

____________________________________________________________________________

Telefon: [XX] _________________________________________________________________

E-mail: [XX] ________________________________________________________________________

Číslo bankovního účtu: [XX] ___________________________________________________________

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Kód zboží z faktury

(nikoli kód ze zboží)

Počet

Datum objednání

Datum obdržení

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

Požaduji vrácení platby: v hotovosti/na bankovní účet/převodem do další objednávky (*)

Datum: [XX] _____________________

[XX] ________________________________

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

(*)Nehodící se škrtněte.

[XX] Informace (údaje) doplňte.

Bližší podmínky pro vrácení zboží jsou stanoveny ve VOP prodávajícího a v poučení o právu odstoupit od smlouvy. V této souvislosti upozorňujeme zejména, že zboží nesmí být použito a musí být vráceno v originálním ochranném obalu.

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu